DIAPHRAGM PRESSURE GAUGE

DIAPHRAGM PRESSURE GAUGE

DIAPHRAGM GAUGE สำหรับงานเคมี อาหาร สารเคมีที่มีการกัดกร่อน
ของไหลที่มีสารแขวนลอยปะปน แก็สคลอรีนของงานปะปา งานที่มีอุณหภูมิสูง
(sanitary diaphragm) (pp diaphragm) ( vacuum diaphragm) (chemical diaphragm gauge ) (capsule diaphragm gauge)

X